فروشگاه تفریحات سالم

دانلود فرم قرارداد گشتهای داخلی گردشگری

فایل قرارداد گشتهای داخلی گردشگری به فرمت pdf مناسب برای راهنمایان گردشگری و آژانس های گردشگری .

ایــن قــرار داد بــین خــانم / آقــاي ………………………………………………………………………………………………….. فرزنــد ………………………………….. متولــد …………………………….. شــغل ……………………………………………………….. بــه
نــشانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. تلفــن محـل کــار / منـزل ………………………………. منفــرداً یــا بــه نماینــدگی تــام الاختیــار از جانـب
افـراد زیـر (جـدول شـماره 1 (جمعـاً بـه تعـداد ………………. نفـر کـه از ایـن پـس «مــسافر» نامیـده مـیشـود از یـک طـرف و دفتـر خـدمات مـسافرتی و گردشـگري
……………………………………………………………………………… با شماره مجـوز ……………………………. مـورخ ……………………………. کـه از ایـن پـس «کـارگزار» نامیـده مـیشـود از طـرف دیگـر بـه منظـور اسـتفاده از
خدمات برنامه گشت بشرح زیر (جدول شماره 2 (منعقد میگردد.

دانلود قرارداد گشت های داخلی

منبع :

مرتضی شناسا

hotel.ir

دیدگاه‌ها (0)

*
*

دلیل بازگشت وجه