فروشگاه تفریحات سالم

ورودی شیراز با تنگ الله اکبر ، دروازه قرآن ، گنبد عضد

مطلب آورده شده در رابطه با ورودی شیراز از کتاب شیراز شهر گل و بلبل نوشته علی سامی گرفته شده است و در آن هیچ تغییری ایجاد نشده است .

تنگ الله اکبر

وسط این کوه همانجا که جاده شیراز به تهران شروع میشود از قدیم الایام به تنگ الله اکبر معروف گردیده و این همان جائی است که سعدی هنگامیکه از رنج غربت و دوری از یار و دیار مینالد آرزو میکند. «سپیده دمی بر سر آن برسد»

«خوشا سپیده دمی باشد آنکه بینم باز         رسیده بر سر الله اکبر شیراز»

و باز همان تنک است که خاورشناسان مخصوصاً ادوارد بر اون وصف و حالتی که بتازه وارد هنگام رسیدن داخل این تنک و دیدن منظره شیراز دست میدهد با بیان جالب و دلنشین توصیف مینماید. وجه تسمیه آن نیز از همین جهت بود که بر فراز این تنک هنگام ورود بشهر قسمت مهم شیراز نمایان و بیننده بی اختیار کلمه «الله اکبر» را از فرط تعجب بر زبان میراند.

دروازه قرآن

دروازه فعلی بهمت و پول مرحوم حاج اعتمادالتجار ایگار بازرگان خیر و نیک اندیش شیراز که خدایش رحمت کناد ساخته شده ولی در گذشته در همین مکان یک دروازه زیبا و محکمی بود مربوط بزمان آل بویه که نفهمیده و نسنجیده بدون هیچگونه موجب و علتی در سال 1315 شمسی بدست والی بی انصاف و شهردار وقت ویران و با خاک یکسان شد.

گنبد عضد

یا گهواره دید «و بقول عوام الناس گهواره دیو» بر فراز کوه شرقی این تنک نمایان و عبارت از یک چهار طاق (بوسعت 4×4 متر) گنبد مانند قدیمی است منسوب بزمان امیر عضدالدوله که شاید از قدیم الایام برج دیده بانی و یا وسیله رساندن علائم و اخبار بوده همانطوری که از زمان هخامنشیان ببعد بواسطه وجود همین برجها در بالای کوه توسط علائمی در روز بیک طریق و در شب بواسطه افروختن آتش و طریق دیگر اطلاعات و اخبار را از برجی ببرج دیگر و در نتیجه بنقاط دور دست میرسانده اند. همچنانکه بر حسب نوشته مورخین شکست نیروی دریائی خشیارشا در آبهای یونان پس از ده ساعت به سارد اطلاع داده شد.

منبع

دیدگاه‌ها (0)

*
*

دلیل بازگشت وجه