فروشگاه تفریحات

قرارداد ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری در تورهای خروجی

دانلود فرم قرار داد ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری در تورهای خروجی

قرارداد گشت های خارجی گردشگری

این قرار داد فی مابین خانم/ آقاي ……………………فرزند……………به شماره ملی……………بهنشانی ………………………………………………….داراي
شماره تلفن ثابت………………….. و همراه ………………………….. منفرداً یا به نمایندگی تامالاختیار از سوي افراد ذیل جمعاً به تعداد
………….. نفر که از این پس “گردشگر” نامیده میشود از یک طرف و دفتر خدمات مسافرتیو گردشگري …………… بهشماره مجوز
……………..به مدیریت خانم/آقاي………………….به عنوان صاحب مجوز/مدیرعامل، که از این پس “کارگزار” نامیده میشود به
منظوراستفاده از برنامه گشت به مقصد………. و به مدت…………………..روز بشرح مندرج در این قرارداد منعقد میگردد.

دانلود قرارداد گشت های خارجی

به همراه 35 تبصره .

منبع :

مرتضی شناسا

hotel.ir

دیدگاه‌ها (0)

*
*

دلیل بازگشت وجه