بازی فکری نفرین شب Nights Curse

(1 بررسی مشتری)

220,000 تومان

شــما و دوســتانتان زیــر نــور مــاه کامــل، دزدکــی بــه خانــه قدیمــی خواهــران جادوگــر ســرک میکشـید و بـا جسـارت شـمع شـعله سـیاه را روشـن میکنیـد.

موجود


توضیحات

داستان بازی نفرین شب

شــما و دوســتانتان زیــر نــور مــاه کامــل، دزدکــی بــه خانــه قدیمــی خواهــران جادوگــر ســرک میکشـید و بـا جسـارت شـمع شـعله سـیاه را روشـن میکنیـد. قبـل از اینکـه شـما متوجـه شـوید، خواهـران جادوگـر از گـور برخاسـته انـد و آمـاده انـد تـا معجـون وحشـتناک خـود را سـاخته و روح انسـان هـای شـهر را از بـدن شـان بیـرون بکشـند. نابـود کـردن معجـون ایـن جادوگـران و پایـان دادن بـه اعمـال وحشـتناک آنهـا بـرای همیشـه، بـه شـما بسـتگی دارد.

 

هدف بازی:

شـما بایـد بـا همـکاری یکدیگـر، کارت هـای عناصـر خـود را داخـل دیـگ جادوگـران )پاتیـل( بـازی کنیـد تـا معجـون جادوگـران را خـراب کنیـد. اگـر همـه پنـج کارت عنصـر از یـک رنـگ یـا یـک نـوع باشـند، جادوگرهـا گیـج میشـوند و طلـوع خورشـید نزدیکتـر میشـود. اگـر جادوگرهـا سـه بـار گیـج شـوند خورشـید طلـوع کـرده و جادوگـران شکسـت میخورنـد. امـا اگـر کارت هـای عناصـر قبـل از طلـوع خورشـید تمـام شـوند، همـه بازیکنـان میبازنـد.

 

اجزای بازی:

بازی فکری نفرین شب

 1. صفحه اصلی
 2. صفحه جادوگران
 3. 50 کارت اصلی بازی
 4. 13 کارت طلسم جادوگران
 5. توکن خورشید
 6. توکن گربه سیاه و توکن گیج کننده جادوگران
 7. 4 توکن ابطال سحر
 8. دفترچه راهنمای بازی

آماده سازی:

 • صفحه پاتيل (ديگ) را در مرکز محل بازي بگذاريد و به هم وصل کنيد. چهار توکن حقه و توکن گربه سياه را نيز در نزديکي آن قرار دهيد.
 • صفحه جادوگران را در يک سمت که براي همه بازيکنان قابل مشاهده باشد قرار دهيد. توکن خورشيد را در پايين ترين قسمت مسير طلوع خورشيد بگذاريد. توکن گيجي را در کنار صفحه جادوگران قرار دهيد.
 • کارت هاي طلسم را بر زده و به صورت برعکس کنار صفحه جادوگران بگذاريد.
 • کارت هاي عناصر را بر زده و به هر بازيکن يک دسته بدهيد.
  • براي بازي 2 يا 3 نفره، نفري 4 کارت عنصر بدهيد.
  • براي بازي 4 و 5 نفره، نفري 3 کارت عنصر بدهيد.
  • شما ميتوانيد کارت هاي خود را نگاه کنيد اما نبايد اجازه بدهيد بازيکن ديگري آنرا ببيند.
 •  کارت هاي عناصر باقيمانده را به صورت برعکس در کنار صفحه پاتيل (ديگ) بگذاريد.
 • نفر بعد از بازيکني که دور قبلي بازي را تمام کرده، دور جديد بازي را آغاز ميکند. اگر دست اول بازي باشد بازيکني که سن بيشتري دارد بازي را آغاز ميکند.

بازی فکری نفرین شب

نحوه انجام بازي:

نفرين شب يک بازي همکاري است. با اين حال جادوي جادوگران بسيار قوي بوده و از برقراري ارتباط بين شما و دوستانتان جلوگيري ميکند. شما بايد کارت هايتان را از ديگر بازيکنان مخفي نگه داريد و اجازه نداريد اطلاعاتتان را با کسي درميان بگذاريد مگر اينکه به طور خاص دستور داده شده باشد.

بازي به صورت چرخشي انجام ميشود که با نفر اول شروع شده و در جهت عقربه هاي ساعت ادامه پيدا ميکند. بازيکنان در نوبت خود به دنبال اطلاعات گشته وکارت ها را داخل پاتيل (ديگ) بازي ميکنند.

اگر کارت رويي (بالاترين کارت) تمام پنج قسمت پاتيل (ديگ) جنس يا رنگ يکساني داشته باشند آن دست بازي تمام ميشود. (به قسمت گيج کردن جادوگران مراجعه کنيد.) در غير اينصورت بازي ادامه پيدا ميکند.

 

در نوبت خود به ترتيب زير عمل کنيد:

1- يک سوال بپرسيد تا مشخص شود چه کسي رنگ خاص يا نوع خاصي از ترکيب عناصر دارد.بدون افشا کردن کارت هاي خود يا هر اطلاعات اضافي ديگري، بازيکنان به يکديگر پاسخ دهند.

 

مثال:

سينا ميپرسد: «چه کسي تخم اژدها دارد؟» پارسا پاسخ ميدهد: «من تخم اژدها دارم.» اما نميتواند چيز ديگري بگويد؛ حتي اگر او 3 کارت عنصر تخم اژدها داشته باشد. بقيه بازيکنان نيز به همين ترتيب ميگويند که کارت عنصر تخم اژدها دارند يا ندارند.

 

2- يک کارت عنصر از دست خود بازي کرده و و روي يکي از پنج قسمت پاتيل بگذاريد.براي بازي کردن کارت عنصر، بايد نوع يا رنگ آن با کارت رويي در آن قسمت  مطابقت داشته باشد.اگر شما کارت عنصري داشته باشيد که بتوان بازي کرد، بايد آنرا بازي کنيد.

 

بازی فکری نفرین شب

همچنين بعضي از کارت هاي عنصر يک علامت خاص دارند. وقتي شما يکي از اين کارت هاي مخصوص را داخل پاتيل بازي ميکنيد، بايد کاري را که آن علامت ميگويد انجام دهيد. (قسمت کارت عناصر با علامت خاص را ببينيد.)

اگر نتوانيد کارت عنصري را بازي کنيد، خواهران جادوگر يک طلسم بازي ميکنند. پس يک کارت طلسم را برداشته و اجرا ميکنيد. (قسمت طلسم ها را ببينيد.)

شما بايد حداقل يک کارت عنصر را از دست خود بازي کنيد و به طور تصادفي يک کارت عنصر ديگر را از دسته کارت هاي عناصر برداشته و جايگزين هرکدام کنيد. ممکن است شما کل دست خود را بازي کنيد اما بايد همان تعداد کارت عنصر ديگر برداريد.

3- يک کارت عنصر از بالاي دسته کارت عناصر بکشيد. اين کار بعد از رفع هر طلسم انجام مي‌شود.

 

بازی نفرین شب، یک بازسازی کامل از عنوان POCUS HOCUS Disney می‌باشد.

لینک دانلود رول بوک بازی فکری نفرین شب

توضیحات تکمیلی

تولید کننده

پارادایس گیمز

تعداد بازیکنان

2 – 6 نفره

درجه سختی از 5

1 (آسان)

گروه سنی

بزرگسال, کهن سال, نوجوان

مدت زمان بازی

15 – 30 دقیقه

1 دیدگاه برای بازی فکری نفرین شب Nights Curse

 1. روزبه بابکان

  خیلی خوبه .

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *